Krakowskie Biuro Festiwalowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Strona internetowa Konwencji Krakowskiej.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2024-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-10-01.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej: 2024-10-01.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona nie zapewnia pełnej dostępności. Grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych dla osób słabowidzących. Część filmów nie zawiera napisów/tłumaczeń dla osób głuchych ani audiodeskrypcji dla osób z dysfunkcją wzroku. Poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Zając, barbara.zajac@kbf.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 604 483 402. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje na temat dostępności architektonicznej

Kbf: mieści się w lokalizacjach:

 

WYGRANA 2

Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu (do uzgodnienia, tel. +48 12 354 25 00), dojazd komunikacją miejską: przystanki: Rondo Grunwaldzkie, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Osiedle Podwawelskie (pętla)

Wejście do budynku: próg przed wejściem, możliwość skorzystania z domofonu i poproszenia o pomoc

Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia do budynku.

Toaleta nie jest dostępna dla osób na wózkach.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. W recepcji znajduje się stanowiskowa pętla indukcyjna.

Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

 

PAŁAC POTOCKICH, RYNEK GŁÓWNY 20:

 

DOJAZD:

Parking – Plac Wszystkich Świętych 5 (wjazd tylko od ul. Poselskiej)

obok klasztoru Franciszkanów

parking czynny: poniedziałek – sobota 7:00 – 22:00, niedziela 9:00 -22:00

Komunikacja miejska: przystanek Plac Wszystkich Świętych

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU:

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Brackiej (oznaczenie pionowe)

wejście: niski próg, szerokie drzwi

W budynku brak windy. Strome schody. Toalety nie są dostępne dla osób na wózkach. Na piętrze bark progów, szerokie drzwi.

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Dostępny jest opis budynku w wersji tekstowej i audio dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

W budynku dysponujemy pętlą indukcyjną stanowiskową w recepcji na I piętrze. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Przy wybranych wydarzeniach korzystamy z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego. Wybrani pracownicy przeszli kurs podstaw PJM w Polskim Związku Głuchych – Oddział Małopolski.

 

APTEKA DESIGNU, UL. KOPERNIKA 19A

Dojazd:

Z racji położenia w samym centrum historycznego Krakowa, najdogodniejszy dojazd zapewnia komunikacja miejska. Najprostsza i najkrótsza droga prowadzi od ulicy Grzegórzeckiej. Przystanek tramwajowy „Hala Targowa” znajduje się około 650 metrów od lokalizacji.

W przypadku podróży taksówką lub własnym samochodem można się zatrzymać na parkingu przy ulicy Śniadeckich (wjazd od ulicy Kopernika).

Pod Halę Targową kursują tramwaje linii: 1, 17, 19, 22 i autobusowe 184. Aktualną listę linii tramwajowych można znaleźć na stronie mpk.krakow.pl w zakładce „Rozkłady”. Nad Halą Targową znajduje się przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki.

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU:

Budynek jest ogólnodostępny, bez schodów i podjazdów mogących stanowić barierę dla osoby na wózku.

Toaleta nie jest dostępna dla osób na wózkach

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Na stronie: https://kbf.krakow.pl/aktywnosci-articles/apteka-designu/ znajduje się opis budynku w wersji tekstowej i audio dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

W budynku dysponujemy pętlą indukcyjną stanowiskową. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Przy wybranych wydarzeniach korzystamy z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego. Wybrani pracownicy przeszli kurs podstaw PJM w Polskim Związku Głuchych – Oddział Małopolski. Na stronie: https://kbf.krakow.pl/aktywnosci-articles/apteka-designu/ znajduje się film informacyjny o Aptece w PJM.

 

Film w PJM: https://youtu.be/_Do9Yr1p6hI